لیست قیمتهای اجرت نقاشی مصوب کمسیون نظارت بر واحدهای صنفی استان تهران درسال ۱۳۹۶